I. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z domeny internetowej (zwanej dalej „Domeną”) jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawcą w ramach Domeny medcatalog24 jest Administrator strony http://medcatalog24.pl.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Domeny jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Domeny, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin jest wiążący dla każdego Usługobiorcy bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

II. Ogólne warunki korzystania z Domeny

 1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Domeny mogą korzystać wszyscy Usługobiorcy.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług informacyjnych.
 4. Usługodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby Domena funkcjonowała w sposób ciągły.
 5. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Domeny mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 6. Korzystając z Domeny, Usługobiorcy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Usługobiorca nie może wykorzystywać Domeny w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawców oraz osób trzecich.
 8. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Domenie.
 9. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z  zasobów Domeny wyłącznie na własny użytek.
 10. Usługodawca ma pełne prawa autorskie do wszelkich materiałów dostępnych na Domenie.
 11. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów zawartych na Domenie, jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

III. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Domenę przez jego Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Domeny przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi konsekwencji za korzystanie z Domeny przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub niezgodny z prawem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez ataki wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Usługobiorcy w związku z korzystaniem z Domeny.

IV. Uwagi końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w  życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu.
 2. W  przypadku gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.
 3. Usługodawca nie ponosi za decyzje zakupowe dokonywane przez użytkowników. Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, a opinie zamieszczane na niej przez jej użytkowników mają indywidualny charakter. Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako substytut fachowej porady medycznej od wykwalifikowanego specjalisty.